சென்னையில் பிரபலமாகும் ஒரு ரூபாய் வாடகை ஸ்மார்ட் பைக் electric smart bike in chennai

சென்னையில் பிரபலமாகும் ஒரு ரூபாய் வாடகை ஸ்மார்ட் பைக் electric smart bike in chennaiChennai corporation launched 500 Electric smart bikes in Chennai. public can rent smart bikes by using smart bike mobile app. Rs 1 for one minute.

source